Universiteit Leiden | Bij ons leer je de wereld kennen. Universiteit Leiden | Bij ons leer je de wereld kennen.

Leer Edwin Bakker kennen en ontdek hoe terrorisme werkt

Terroristen zijn uit op het kweken van angst. Het indammen van angst is daarom net zo belangrijk als het voorkomen van aanslagen.

Lees hier meer over hoogleraar Terrorisme en Contraterrorisme Edwin Bakker, over verwant onderzoek en onderwijs aan de Universiteit Leiden en de impact die dat heeft.

 

Bij ons leer je de wereld kennen

Onderzoek: hoe beperk je het effect van terrorisme?

Sinds de aanslagen in New York, Madrid, Londen, Parijs en Brussel hebben terroristen ons in hun greep. Zou er iemand zijn die in Nederland een bom wil laten ontploffen? En hoe kunnen we dat voorkomen? "Belangrijker nog dan het beantwoorden van deze vragen is het beperken van de angstreactie die een aanslag teweeg kan brengen", zegt Edwin Bakker. Hij is hoogleraar Terrorisme en Contraterrorisme en directeur van het Institute of Security and Global Affairs (ISGA). Samen met zijn collega's onderzoekt hij beweegredenen van terroristen en manieren om effecten van terrorisme te beperken. Hij deelt zijn inzichten met veiligheidsdiensten, binnen- en buitenlandse overheden en met het brede publiek.

Hoe weerbaar is onze samenleving?

De instortende Twin Towers waren een gruwelijke wake up call voor de wereld. Tot dat moment was (de bestudering van) terrorisme iets dat we toeschreven aan de jaren zeventig. De aanslagen in New York, Madrid en Londen, en later in Parijs en Brussel, lieten zien dat terroristen niet alleen nog steeds bestaan maar ook in staat zijn om onze samenleving te raken. Hoe en waarom doen ze dat? En hoe kunnen we hun plannen verijdelen? Edwin Bakker en zijn collega's van het Institute of Security and Global Affairs (Faculteit Governance and Global Affairs) zoeken antwoorden op deze vragen. Bakker richt zich op dit moment onder meer op 'Foreign Fighters' (mensen die vrijwillig naar een oorlogshaard vertrekken om mee te vechten). Ook bekijkt hij hoe de impact van een terreurdaad op de maatschappij zo klein mogelijk kan worden gehouden. Dankzij zijn werk hebben we een beter begrip van terroristen. Overheden en burgers kunnen zich zo beter weren tegen het onzichtbare gevaar.

Onderzoekslijnen: ʻforeign fightersʼ, radicalisering en angst

Foreign Fighters

Het is op dit moment hét veiligheidsonderwerp in Europa: vormen 'Foreign Fighters', mensen die vrijwillig naar een oorlogshaard vertrekken om mee te vechten, bij terugkeer een gevaar?

Meer over Foreign Fighters

Radicalisering

Welke mensen zijn kwetsbaar voor radicalisering, hoe verloopt dat proces en wanneer zou je tekens kunnen herkennen? Edwin Bakker probeert patronen te ontwaren.

Meer over Radicalisering

De impact van terrorisme

Waarom zijn we zo kwetsbaar voor terrorisme als de kans dat er iets gebeurt zo klein is? “De angst voor een terreurdaad kan een heel krachtig wapen zijn", zegt Edwin Bakker. “De maatschappij en de politiek moet ervoor zorgen dat de verspreiding van angst zo snel mogelijk wordt ingedamd.”

Meer over De impact van terrorisme
‘Opeens ben je een strijder die families beschermt’

Onderwijs: profiteren van een uitgebreid netwerk

Edwin Bakker geeft op de Faculteit Governance and Global Affairs diverse colleges over terrorisme en de bestrijding ervan. "We willen tijdens de masterfase heel erg graag dat de studenten profiteren van het netwerk dat we hebben opgebouwd. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, een van de topambtenaren van Nederland, maakt persoonlijk tijd vrij om onze mensen toe te spreken."

Bekijk video

"Dat leidt er weer toe dat mensen daar stage gaan lopen of zelfs komen te werken. Verder gaan we naar bedrijven of naar het ministerie naar Defensie. We proberen ook te stimuleren dat ze zoveel mogelijk zelf doen, naar lezingen gaan of naar de Tweede Kamer." Ook is Bakker betrokken bij nieuwe onderwijsvormen zoals de Massive Online Open Course, waarbij studenten over de hele wereld via internet college volgen.

Meer opleidingen over terrorisme en conflicten

Veiligheid en Terrorisme : Vraagstukken over beveiliging, veiligheid en recht raken ons allemaal. Universiteit Leiden biedt verschillende opleidingen die ingaan op terrorisme, beveiliging en beleid.

Geschiedenis : Wat heeft mensen gedreven, wat waren de gevolgen en wat heeft dat te maken met onze huidige tijd vol conflicten en ontwikkelingen? Je ontdekt, analyseert en legt verbanden.

Psychologie : Je verdiept je in het gedrag van mensen: wat doen ze, waarom en wat ervaren ze daarbij? Hoe ontstaan conflicten tussen mensen, wat is aangeboren en wat kun je trainen?

Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie : Wie bepaalt de regels van een samenleving en hoe gaan individuen en groepen daarmee om? Dat zijn de vragen die je probeert te beantwoorden.

Rechten : Het recht probeert de maatschappij zo te ordenen dat de samenleving voor iedereen zo aangenaam mogelijk blijft om te leven en te wreken. Omdat de maatschappij continue verandert, verandert het recht ook. Je leert problemen vanuit een juridische invalshoek te analyseren en op te lossen.

Criminologie : Je onderzoekt de betekenis, oorzaken en gevolgen van crimineel gedrag. Duikt in actuele discussies en leert stap voor stap na te denken over maatregelen om criminaliteit te verminderen.

Bestuurskunde : Iedereen heeft een mening over het functioneren van de overheid. Als bestuurskundige houd je je bezig met grote, actuele problemen waarmee veel mensen dagelijks geconfronteerd worden.

Politicologie : Tijdens de studie Politicologie houd je je bezig met maatschappelijke vraagstukken en hun oplossing. Welke individuen, groepen of organisaties krijgen hun zin en welke niet? Welke normen en belangen spelen een rol, en hoe werkt dat? Wie krijgt wat, wanneer en waarom?

Meer onderzoekers van veiligheid en terrorisme

 • Megan Anderson
 • Joost Augusteijn
 • Sergei Boeke
 • Jelle van Buuren
 • Paul Cliteur
 • Mark Dechesne
 • Elke Devroe
 • Jaap van Donselaar
 • Quirine Eijkman
 • Afshin Ellian
 • Liesbeth van der Heide
 • Richard Griffiths
 • Larissa van den Herik
 • Constant Hijzen
 • Michael Kowalski
 • Rick Lawson
 • Joanne van der Leun
 • Jan-Peter Loof
 • Joery Matthys
 • Gelijn Molier
 • Erwin Muller
 • Wim van Noort
 • Ruth Prins
 • John Sabou
 • Nico Schrijver
 • Bart Schuurman
 • Rico Sneller
 • Daan Weggemans
 • Bernard Steunenberg
 • Maartje van der Woude
 • Rob de Wijk
 • Jeanine de Roy van Zuijdewijn

Megan Anderson Promovenda

Doet promotieonderzoek naar de ontwikkeling van bestuursmodellen voor het management van crisisnetwerken.

Joost Augusteijn Universitair Docent Geschiedenis

Onderzoekt moderne geschiedenis van Engeland en Ierland en de geschiedenis van politiek geweld.

Sergei Boeke Onderzoeker

Richt zijn onderzoek op opstandbestrijding en terrorismebestrijding en ontwikkelingen in Afghanistan, Pakistan, Mali en Nigeria.

Jelle van Buuren Promovendus

Wil weten welke rol samenzweringstheorieën spelen bij de beslissing van iemand om zich als ‘lone wolf’ tegen het heersend gezag te keren.

Paul Cliteur Hoogleraar encyclopedie van de rechtswetenschap

Onderzoekt de relatie tussen religie en geweld.

Mark Dechesne Senior Onderzoeker terrorisme en counterterrorisme

Onderzoekt de psychologische facetten van radicalisering, terrorisme en contraterrorisme.

Elke Devroe Universitair hoofddocent

Onderzoekt onder meer controle en rechtshandhaving door eerstelijnsfunctionarissen, toezicht op de politie en integraal veiligheidsbeleid.

Jaap van Donselaar Universitair hoofddocent Bestuurskunde

Onderzoekt extremisme, 'hate crime' en polarisatie en de patronen van respons op deze vraagstukken.

Quirine Eijkman Senior-onderzoeker en universitair docent veiligheid en mensenrechten

Onderzoekt mogelijke indicatoren van terroristische voorbereidingshandelingen of -gedragingen.

Afshin Ellian Wetenschappelijk directeur, Hoogleraar Encyclopedie van de Rechtswetenschap

Onderzoekt vrijheid van meningsuiting en terrorisme vanuit het internationaal strafrecht.

Liesbeth van der Heide Onderwijs- en onderzoeksmedewerker

Doet onder meer onderzoek naar lone wolf-terrorisme, lawfare en de impact van terrorismeprocessen op staat, wet en maatschappij.

Richard Griffiths Hoogleraar Sociale en economische geschiedenis

Gespecialiseerd in onder meer de Nederlandse economische geschiedenis en de ontwikkeling van de Europese integratie.

Larissa van den Herik Vice-Decaan, Hoogleraar International Publiekrecht

Onderzoekt internationale terrorismebestrijding op het snijvlak van internationaal strafrecht en mensenrechten.

Constant Hijzen Promovendus

Onderzoekt de rol van inlichtingen- en veiligheidsdiensten in de constructie van vijand- en dreigingsbeelden.

Michael Kowalski Promovendus

Werkt voor de Nationale Coördinator voor Terrorismebestrijding en Veiligheid.

Rick Lawson Hoogleraar Europese bescherming van mensenrechten

Onderzoekt de grenzen die mensenrechten stellen aan de bestrijding van terrorisme.

Joanne van der Leun Hoogleraar Criminologie

Onderzoekt openbare orde en veiligheid, etnisch profileren door politie en beveiliging.

Jan-Peter Loof Universitair docent Staats- en Bestuursrecht

Onderzoekt de bescherming van mensenrechten tijdens noodtoestanden en andere crisissituaties die de staatsveiligheid bedreigen.

Joery Matthys Universitair docent

Publiceert en doceert over regulering, multilevel governance en coördinatie tussen publieke organisaties.

Gelijn Molier Universitair hoofddocent

Heeft expertise op het terrein van internationaal publiekrecht: mensenrechten en juridische aspecten van gebruik van geweld tussen staten.

Erwin Muller Hoogleraar veiligheid en recht

Onderzoekt terrorismebestrijding in Europa en modern terrorisme en contraterrorisme in Nederland.

Wim van Noort Universitair docent

Bekijkt het functioneren van het openbaar bestuur en maatschappeljike ontwikkelingen vanuit sociologisch perspectief.

Ruth Prins Universitair docent

Haar onderzoek spitst zich toe op openbare veiligheid, politietaken, lokaal bestuur, beleidsdynamiek, agendasetting en framing.

John Sabou Promovendus

Richt zijn onderzoek op beheerskaders voor crisis- en veiligheidsnetwerken en beperking van de gevolgen van rampen.

Nico Schrijver Hoogleraar Internationaal publiekrecht

Onderzoekt mensenrechten, internationale gerechtshoven, terrorismebestrijding en internationaal recht.

Bart Schuurman Onderzoeksmedewerker

Bestudeert onder meer het ontstaan van de Hofstadgroep en de invloed van publieke steun op terrorisme-gerelateerde conflicten.

Rico Sneller Assistent-professor Filosofie van religie en ethiek

Onderzoekt religieus zelfmoord-terrorisme.

Daan Weggemans Promovendus

Doet onder meer onderzoek naar de-radicaliserings- en re-integratietrajecten voor gewelddadige extremisten.

Bernard Steunenberg Hoogleraar Bestuurskunde

Zet zich op allerlei manieren in om overheden en burgers meer inzicht te geven in het raderwerk van Europese besluitvorming.

Maartje van der Woude Hoogleraar Rechtssociologie, Universitair hoofddocent

Onderzoekt antiterrorismewetgeving in een veiligheidscultuur, €˜etnisch profileren€™ binnen en buiten de context van terrorismebestrijding.

Rob de Wijk Hoogleraar Internationale Relaties en directeur Centre for Strategic Studies

Onderzoekt veiligheidszaken en internationale veiligheid.

Jeanine de Roy van Zuijdewijn Onderzoeksmedewerker

Is werkzaam bij het Institute of Security and Global Affairs.

Impact: mythes doorbreken

De wereld van...

In Leiden leer je de wereld kennen. Leidse onderzoekers hebben contact met collega’s over de hele wereld, vaak ook uit andere (aangrenzende) disciplines. Ook Edwin Bakker werkt samen met gerenommeerde collega’s uit diverse landen. Op de wereldkaart hieronder staat een aantal mondiale contacten van Edwin Bakker (zoom in op de kaart om markers beter van elkaar te onderscheiden).