Universiteit Leiden | Bij ons leer je de wereld kennen. Universiteit Leiden | Bij ons leer je de wereld kennen.

Leer Nico Schrijver kennen en ontdek de weg naar vrede door recht

‘Ik wens…wereldvrede’, hoor je vaak als antwoord op de uitnodiging om één wens te doen. Maar hoe komt er wereldvrede? En welke rol speelt volkenrecht daarbij? Die vraag probeert prof.dr. Nico Schrijver te beantwoorden.

Lees hier meer over het onderzoek van Nico Schrijver naar het ontstaan van vrede en veiligheid, over verwant onderwijs en onderzoek aan de Universiteit Leiden en de impact die dat heeft.

Bij ons leer je de wereld kennen

Onderzoek: volkenrecht als hulpmiddel bij wereldvrede

Van wie is een bepaald stuk land, of een rots in de zee? Mag of moet de internationale gemeenschap ingrijpen bij conflicten in een land, bijvoorbeeld Syrië? Hoogleraar internationaal publiekrecht Nico Schrijver onderzoekt dit soort vraagstukken en de ontwikkeling van het internationale recht. Hiermee levert hij een bijdrage aan het antwoord op de vraag hoe landen, met al hun verschillende belangen, culturen en geschiedenissen, het eens kunnen worden over regels waar iedereen zich aan houdt. Ook geeft Schrijver advies over het vreedzaam oplossen van geschillen en het verbeteren van respect voor mensenrechten.

Onderzoek Bekijk video

Uitbannen van ongelijkheid, geweld en armoede zijn doelen waar de wereld al een tijd naar streeft. Maar landen zijn het lang niet altijd eens over de invulling (bijvoorbeeld wat de rechten van mensen zijn) of de manier waarop die doelen moeten worden bereikt. Hoe heeft het internationale recht op dit gebied zich in de loop der jaren ontwikkeld? En hoe kan volkenrecht helpen om de wereld een veiliger en duurzaam ontwikkelde plek te maken? Nico Schrijver onderzoekt deze vraagstukken. Met name kijkt hij naar de rol van de Verenigde Naties, zowel in het verleden als de toekomst.

Samen met zijn collega’s van het Grotius Centre for International Legal Studies (waarvan hij wetenschappelijk directeur is) doet Schrijver onderzoek naar en geeft college over internationaal publiekrecht. Het centrum staat in nauw verband met diverse toonaangevende instituten op het gebied van internationale rechtspraak, zoals het Permanent Hof van Arbitrage in Den Haag dat bemiddelt bij internationale geschillen. Schrijver maakt zelf ook deel uit van het Hof.
Daarnaast is hij een veelgevraagd wetenschapper die zijn kennis op allerlei manieren inzet, binnen en buiten onze landsgrenzen. Hij is onder meer lid van diverse adviesorganen van de Verenigde Naties op het gebied van mensenrechten en volkenrecht, lid van de Eerste Kamer (PvdA) en voorzitter van de sectie Rechtswetenschappen van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen (KNAW). Verder was hij lid van de geruchtmakende commissie Davids, die onderzoek deed naar het besluit van Nederland om politieke steun te verlenen aan de inval in Irak in 2003.

Vier onderzoekslijnen: van vrede en veilligheid tot duurzame ontwikkeling

Vrede en veiligheid

We streven naar vrede in de wereld. Maar wat is vrede precies? En wat is ervoor nodig om vrede te krijgen? Nico Schrijver onderzoekt deze vraag en geeft advies op dit gebied.

Meer over Vrede en veiligheid

Mensenrechten

Als lid van de VN-commissie voor economische, sociale en culturele rechten van de mens werkt Nico Schrijver mee aan het beoordelen van de rapporten van staten aan de VN over de mensenrechtensituatie in hun land.

Meer over Mensenrechten

De VN en internationaal recht

Het oorspronkelijke doel van de Verenigde Naties was om vrede en veilgheid in de wereld te brengen. “Eigenlijk is het de VN nooit gelukt om zich zo te organiseren dat dit doel is behaald”, zegt Schrijver. Hoe moet de VN dan wél georganiseerd worden?

Meer over De VN en internationaal recht

Natuurlijke hulpbronnen

Natuurlijke hulpbronnen zoals olie en gas zijn altijd een bron van (gewapend) conflict geweest. Van welke staat zijn die hulpbronnen precies? Nico Schrijver onderzoekt de ontwikkeling van het volkenrecht op dit gebied.

Meer over Natuurlijke hulpbronnen
‘Als de VN zijn doelen wil bereiken, zijn er hervormingen nodig’

Onderwijs: 'Goed opgeleide mensen zijn het cement van de samenleving'

Nico Schrijver geeft diverse colleges voor bachelor- en masterstudenten, zowel binnen als buiten de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. “Ik vind het heel leuk om college te geven”, zegt Schrijver. “Ook hoorcolleges vind ik erg belangrijk. Tijdens die colleges krijgen studenten een gezicht bij een vak. Dat vond ik tijdens mijn eigen studie in elk geval erg prettig. Namen van goede docenten blijven je je leven lang bij. Onderwijs is bovendien belangrijk omdat goed opgeleide mensen het cement vormen van de samenleving.”

Onderwijs Bekijk video

Opleidingen op het gebied van wereldrecht en -vrede

De Universiteit Leiden biedt diverse hoogwaardige opleidingen, die de basis vormen voor jouw bijdrage aan een vredige internationale samenleving. Je kunt bijvoorbeeld het (internationaal) recht bestuderen. Heb je meer interesse in het doorgronden van internationale instituten en diplomatie, dan is de studie Internationale Betrekkingen misschien iets voor jou. Of wil je alles weten over de oorzaken van conflicten tussen landen? Denk dan eens na over de opleiding Geschiedenis.

Rechten : Het recht beheerst ons dagelijks leven. Er is al sprake van een juridische handeling als je een brood koopt of het beltegoed van je mobiele telefoon opwaardeert. Rechten studeren is meer dan kijken naar grote juridische zaken. Je houdt je je ook bezig met dagelijkse zaken.

Internationale Betrekkingen : Ben je benieuwd naar de oorzaken en effecten van de eurocrisis, de opkomst van nieuwe economieën of in de Arabische Lente? In de Engelstalige bacheloropleiding International Studies bestudeer je de geschiedenis, cultuur, politiek en economie van een wereldregio en leer je een bijbehorende vreemde taal.

Geschiedenis : Geschiedenis studeren is antwoorden zoeken op vragen uit alle tijden. Je duikt in het verleden van de mensheid. Soms peins je over de betekenis van een kleine regel uit een middeleeuws kasboek. Dan weer probeer je grip te krijgen op de impact van slavernij op verschillende samenlevingen.

University College : Het internationale honours programma van de Universiteit Leiden. Alle colleges worden gegeven in Den Haag, de stad van internationale vrede en veiligheid.

Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie : Ieder mens maakt onderdeel uit van een samenleving. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen samenlevingen wereldwijd? Wie bepaalt de ‘regels’ van een samenleving? En hoe gaan individuen daarmee om? Die vragen probeer je te beantwoorden als je Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie gaat studeren.

Meer onderzoekers van wereldrecht en -vrede

 • Freya Baetens
 • Barend Barentsen
 • Tom Barkhuysen
 • Niels Blokker
 • Stefaan Van den Bogaert
 • Erik de Brabandere
 • Alex Geert Castermans
 • Tineke Cleiren
 • Daniëlla Dam-de Jong
 • John Dugard
 • Horst Fischer
 • Paul van der Heijden
 • Guus Heerma van Voss
 • Robert Heinsch
 • Larissa van den Herik
 • Christophe Hillion
 • Jaap de Hoop Scheffer
 • Rick Lawson
 • Mette Léons
 • Pablo Mendes de Leon
 • Gert Oostindie
 • Vid Prislan
 • William Schabas
 • Alfred van Staden
 • Carsten Stahn
 • Carel Stolker
 • Christa Tobler
 • Wim Voermans
 • Kees Waaldijk
 • Ruben Zandvliet

Freya Baetens Onderzoeker en docent Internationaal publiekrecht

Heeft onder meer expertise op het gebied van milieurecht en duurzaamheidsvraagstukken.

Barend Barentsen Hoogleraar Albeda-leerstoel, Sociaal Recht

Onderzoekt rechten en plichten van werknemer en werkgever bij arbeidsongeschiktheid.

Tom Barkhuysen Hoogleraar Staats- en Bestuursrecht

Onderzoekt de invloed van het EU-recht en de mensenrechten op het nationale recht.

Niels Blokker Hoogleraar Internationaal Institutioneel Recht op de Schermersleerstoel

Onderzoekt internationale organisaties. Schreef met Nico Schrijver over de Veiligheidsraad en geweldsgebruik.

Stefaan Van den Bogaert Hoogleraar Europees Recht

Bestudeert institutionele aspecten van de EU, marktregulering, mededingingsrecht en sportrecht.

Erik de Brabandere Hoofddocent Internationaal Publiekrecht

Onderzoekt geschillenbeslechting en arbitrage op internationaal niveau.

Alex Geert Castermans Hoogleraar Burgerlijk recht

Onderzoekt maatschappelijke verantwoordelijkheid van multinationals. Trekker universitair profielgebied Interactie tussen Rechtssystemen.

Tineke Cleiren Hoogleraar Straf- en Strafprocesrecht

Trekker van het universitaire profielgebied ‘Interactie tussen verschillende rechtssystemen’.

Daniëlla Dam-de Jong Universitair docent

Onderzoekt de relatie tussen natuurlijke hulpbronnen en gewapend conflict.

John Dugard Emeritus Hoogleraar Internationaal Publiekrecht

Gespecialiseerd in internationaal strafrecht, mensenrechten, vrede en veiligheid en terrorisme.

Horst Fischer Hoogleraar Internationaal Humanitair Recht (Nederlandse Rode Kruis Stoel)

Gespecialiseerd in internationaal humanitair recht en internationaal strafrecht.

Paul van der Heijden Hoogleraar Internationaal Arbeidsrecht

Onderzoekt hoe Internationaal arbeidsrecht overal ter wereld kan bijdragen aan fatsoenlijk werk en een veilige werkplek.

Guus Heerma van Voss Hoogleraar Sociaal Recht

Onderzoekt de internationalisering van het arbeidsrecht, vooral in de EU.

Robert Heinsch Onderzoeker en docent Internationaal strafrecht en humanitair recht

Schreef onder meer een boek over de jurisprudentie van de tribunalen van Joegoslavië en Rwanda.

Larissa van den Herik Hoogleraar Internationaal publiekrecht

Onderzoekt thema’s variërend van genocide tot aansprakelijkheid van bedrijven voor internationale misdrijven.

Christophe Hillion Hoogleraar Institutioneel recht van de Europese Unie

De EU: bescherming van nationale minderheden, grondrechten, uitbreiding van de EU en externe betrekkingen.

Jaap de Hoop Scheffer Hoogleraar op de Kooijmans-leerstoel voor Vrede, Recht en Veiligheid

Onderzoekt de rol van het internationale recht in de buitenandse politiek en de rol van internationale organisaties zoals de NAVO en de VN.

Rick Lawson Hoogleraar Europees recht

Expert op het gebied van mensenrechten en Europees recht.

Mette Léons Programmacoordinator van masteropleidingen bij het Grotius Centrum

Coördineert ook de Telders International Law Moot Court Competition, jaarlijks gehouden in het Vredespaleis.

Pablo Mendes de Leon Hoogleraar Lucht- en Ruimterecht

Onderzoekt de juridische aspecten van lucht- en ruimtevaart.

Gert Oostindie Hoogleraar Caribische Geschiedenis en directeur Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde

Onderzoekt onder meer problemen van dekolonisatie.

Vid Prislan Promovendus bij Nico Schrijver

Onderzoekt de relatie tussen internationale investeringstribunalen en nationale rechtbanken.

William Schabas Hoogleraar Mensenrechten en Internationaal Strafrecht

Onderzoekt oorlogstribunalen, met name de politieke kanten daarvan.

Alfred van Staden Hoogleraar Internationale betrekkingen

Gespecialiseerd in de wisselwerking tussen internationaal recht en internationale politiek.

Carsten Stahn Hoogleraar Internationaal Strafrecht en Mondiale Rechtvaardigheid

Onderzoekt hoe op een rechtvaardige manier duurzame vrede kan worden gesticht.

Carel Stolker Hoogleraar Privaatrecht, rector magnificus

Schreef over aansprakelijkheidsrecht en de claimcultuur. Contact van Nico Schrijver op het gebied van onderzoeksmethodologie.

Christa Tobler Hoogleraar Europees recht

Specialismen: bilateraal recht van Zwitserland en de EU, discriminatie, economisch bestuursrecht, rechtsgelijkheid en sociaal recht

Wim Voermans Hoogleraar Staats- en Bestuursrecht

Gespecialiseerd in de Grondwet en Europees constitutioneel recht.

Kees Waaldijk Hoogleraar ‘Comparative Sexual Orientation Law’

Vergelijkt het recht van landen en internationale organisaties op het gebied van homoseksualiteit.

Ruben Zandvliet Promovendus Internationaal arbeidsrecht bij Nico Schrijver

Onderzoekt de effectiviteit van nieuwe internationale afspraken over de bescherming van werknemers, vooral in lagelonenlanden.

Impact: invloed op de wereld

De wereld van...

In Leiden leer je de wereld kennen. Leidse onderzoekers hebben contact met collega’s over de hele wereld, vaak ook uit andere (aangrenzende) disciplines. Ook Nico Schrijver werkt samen met gerenommeerde collega’s uit diverse landen. Op de wereldkaart hieronder staat een aantal mondiale contacten van Nico Schrijver.

De Wereld Bekijk video